Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.30% (14 lượt)
01
   1.02% (11 lượt)
02
   0.74% (8 lượt)
03
   0.93% (10 lượt)
04
   0.56% (6 lượt)
05
   1.30% (14 lượt)
06
   0.46% (5 lượt)
07
   0.93% (10 lượt)
08
   0.74% (8 lượt)
09
   0.83% (9 lượt)
10
   1.30% (14 lượt)
11
   1.11% (12 lượt)
12
   1.02% (11 lượt)
13
   0.93% (10 lượt)
14
   0.74% (8 lượt)
15
   1.39% (15 lượt)
16
   1.39% (15 lượt)
17
   0.74% (8 lượt)
18
   1.02% (11 lượt)
19
   1.48% (16 lượt)
20
   1.11% (12 lượt)
21
   0.65% (7 lượt)
22
   1.48% (16 lượt)
23
   0.93% (10 lượt)
24
   0.93% (10 lượt)
25
   0.56% (6 lượt)
26
   1.20% (13 lượt)
27
   0.83% (9 lượt)
28
   0.83% (9 lượt)
29
   0.83% (9 lượt)
30
   0.83% (9 lượt)
31
   1.48% (16 lượt)
32
   1.11% (12 lượt)
33
   1.57% (17 lượt)
34
   0.83% (9 lượt)
35
   0.83% (9 lượt)
36
   1.11% (12 lượt)
37
   0.93% (10 lượt)
38
   0.74% (8 lượt)
39
   1.02% (11 lượt)
40
   0.56% (6 lượt)
41
   0.83% (9 lượt)
42
   0.93% (10 lượt)
43
   1.02% (11 lượt)
44
   0.93% (10 lượt)
45
   0.74% (8 lượt)
46
   1.11% (12 lượt)
47
   1.11% (12 lượt)
48
   0.93% (10 lượt)
49
   0.74% (8 lượt)
50
   1.02% (11 lượt)
51
   0.46% (5 lượt)
52
   1.20% (13 lượt)
53
   1.48% (16 lượt)
54
   1.20% (13 lượt)
55
   0.65% (7 lượt)
56
   0.93% (10 lượt)
57
   1.20% (13 lượt)
58
   1.20% (13 lượt)
59
   1.11% (12 lượt)
60
   1.02% (11 lượt)
61
   0.74% (8 lượt)
62
   1.02% (11 lượt)
63
   0.56% (6 lượt)
64
   1.30% (14 lượt)
65
   1.20% (13 lượt)
66
   0.83% (9 lượt)
67
   1.02% (11 lượt)
68
   0.74% (8 lượt)
69
   1.39% (15 lượt)
70
   0.83% (9 lượt)
71
   0.83% (9 lượt)
72
   0.93% (10 lượt)
73
   0.93% (10 lượt)
74
   1.02% (11 lượt)
75
   1.39% (15 lượt)
76
   0.65% (7 lượt)
77
   1.67% (18 lượt)
78
   1.02% (11 lượt)
79
   1.20% (13 lượt)
80
   1.02% (11 lượt)
81
   1.11% (12 lượt)
82
   1.02% (11 lượt)
83
   1.20% (13 lượt)
84
   1.11% (12 lượt)
85
   0.93% (10 lượt)
86
   0.93% (10 lượt)
87
   0.83% (9 lượt)
88
   0.46% (5 lượt)
89
   1.02% (11 lượt)
90
   0.93% (10 lượt)
91
   0.93% (10 lượt)
92
   1.20% (13 lượt)
93
   1.11% (12 lượt)
94
   1.39% (15 lượt)
95
   1.48% (16 lượt)
96
   0.56% (6 lượt)
97
   1.20% (13 lượt)
98
   1.11% (12 lượt)
99
   1.11% (12 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 05/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95( 5 Lần )Giảm 1
50( 4 Lần ) Không tăng
45( 3 Lần )Tăng 3
54( 3 Lần )Tăng 1
58( 3 Lần )Tăng 1
61( 3 Lần )Tăng 1
69( 3 Lần )Tăng 1
84( 3 Lần ) Không tăng
86( 3 Lần ) Không tăng
92( 3 Lần )Tăng 2
99( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

84 ( 7 Lần )Tăng 1
95 ( 7 Lần )Giảm 1
15 ( 5 Lần )Tăng 1
50 ( 5 Lần )Giảm 1
58 ( 5 Lần )Tăng 1
59( 5 Lần ) Không tăng
76( 5 Lần )Tăng 1
86( 5 Lần )Tăng 1
94( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

86 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
58 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
22 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      ( 10 ngày )
07      ( 9 ngày )
20      ( 7 ngày )
82      ( 7 ngày )
93      ( 7 ngày )
96      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
4 Lần 3
011 Lần 1
11 Lần 3
19 Lần 2
8 Lần 1
210 Lần 1
7 Lần 1
36 Lần 2
9 Lần 1
415 Lần 1
18 Lần 3
515 Lần 3
13 Lần 3
612 Lần 0
13 Lần 3
710 Lần 2
11 Lần 5
88 Lần 2
14 Lần 1
912 Lần 2